कीर्तनकार सूची

कीर्तनकार यादी आणि संपर्क

कीर्तनाच्या आयोजकांसाठी सूचना

आपण खालील यादीमधून कीर्तनकारांशी संपर्क करून कार्यक्रमाची निश्चिती करू शकता.
त्यासाठी कीर्तनकारांची उपलब्धता, कार्यक्रमाचे स्थान , दिवस आणि वेळ , कीर्तनाचे विषय , मानधन, साथ-संगत, प्रवास व्यवस्था वगैरे गोष्टी कीर्तनकाराशी बोलून नक्की कराव्यात.

सर्व कीर्तनकारांसाठी/ प्रवचनकारांसाठी सूचना

आपण कीर्तनकार असल्यास या माहिती महाजालाच्या संकेत स्थळावर ” स्वेच्छेने ” आपले नाव येथें नोंदविण्यासाठी शुल्क दशवार्षिक रु. १०००/- (एक हजार मात्र ) वर्गणी कीर्तन संस्थेच्या कार्यालयात पत्रासह पाठवावी.)
(पत्रात आपले पूर्ण नांव,पत्ता, दूरभाष / भ्रमण ध्वनी क्र. भरलेली वर्गणी, कीर्तन आरंभ वर्ष आणि कीर्तनाची संख्या यांची माहिती पाठविणे आवश्यक आहे.(एकदा भरलेल्या शुल्काचा कोणत्याही कारणास्तव परतावा मिळणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

संपर्क-२४३२१४७४/९८२१५०५२१५/९९३०३६०३३५/२८९९१७३६/९९६९४७४४२६

xxx

नोंदणी. क्र कीर्तनकार निवासस्थान दूरभाष/भ्रमणध्वनी ई मेल व वेबसाईट कीर्तनारंभ वर्ष. कीर्तन संख्या
१३०११००१ श्री.प्रभाकर अनंत फणसे बोरीवली,(प) मुंबई २८९९१७३६, ९९६९४७४४२६ pphanse1@gmail.com १९९९ ५५०
१३०११००२ श्रीमती.शुभदा प्रभाकर फणसे बोरीवली,(प) मुंबई २८९९१७३६, ९९६९४७४४२६ spphanse@gmail.com २००० ४००
१३०११००३ श्री. सुरेंद्र शंकरराव फडके. दादर,(प) मुंबई २४४५३३१४, ९९६९१३४०५३ surendra4phadake@yahoo.com २००७ ५०
१३०११००४ श्री. भालचंद्र ग.पटवर्धन मिरा रोड,(पू)जि.ठाणे २८१३२०२५, ९८६९९६७३०२ email २००५ २००
१३०११००५ श्री. सुधीर वसंत जठार. नौपाडा, ठाणे.(प) २५४०१८०१, ९९८७२०६०२८ email २००८ ३०
१३०११००६ श्रीमती. पुष्पा सुधाकर जोशी विलेपार्ले (पू) मुंबई २६११२२१७, ९८७०७०८२९१ email २००३ ५०
१३०११००७ श्रीमती. ज्योत्स्ना हरिहर कदम विरार (प) जि. ठाणे. ०२५०-२५०३४६९, ९८६००९०८६७ jyotsna.harihar.kadam@gmail.com २००६ १४०
१३०११००८ श्री.गुरुनाथ भालचंद्र नेरुरकर सांताक्रूझ (प) मुंबई २६६०२७३२,९८६९९८३१७४ email २००९ ५०
१३०११००९ श्रीमती.माधुरी शशिकांत नेने विलेपार्ले (पू) मुंबई २६१०८११५,९८६९८६३९८० email २००९ ६५
१३०११०१० श्री.चंद्रशेखर सदाशिव अभ्यंकर आगाशी,विरार (प) जि.ठाणे ९२०९१६६७६७ email २००० ३००
१३०२१०११ श्रीमती.लीना अविनाश कुलकर्णी. हिंदू कॉलनी, दादर (पूर्व) मुंबई २४१२५३६८,९८३३४८८७४५ . nikita_0714@yahoo.co.in २०१० ३०
१३०२१०१२ श्रीमती शैलजा शिवराम जोशी माहीम (प), मुंबई-१६ ०२२-२४४२८७६५,९२२२७४६३८६ shekhar22156@gmail.com २००२ ५००
१३०६०५१३ श्रीमती . नयना हेमंत गोखले कुळगाव,बदलापूर (पू.)जि.ठाणे. ९९७०१५७४८१ email २००३ ७५
 १४०५१०१४ सौ.वर्ष विलास काळे  डोंबिवली पूर्व ७७०९४३००२६/9969684342 varshakale58@gmail.com 200६  १५०
१५०७१०१५  सौ सरोज प्रभाकर सरडे  मालाड पश्चिम  २८८२६९९५/९८६७७३२९३० //  २००७  ५००
१५०८१०१६ सौ अवनि धनंजय गद्रे पाली-रायगड ८७९३०५८१०८ email २०१२ ३०
१५०८१०१७ रमेश सखाराम डांगे माझगाव मुंबई ९८६९११३४४७ email २०१३ २०
१५०८१०१८ प्रकाश यशवंत साळवी गोरेगाव पूर्व मुंबई ८६९१९५१५५० email २०१३ २०
१५०८१०१९ नीता योगेंद्र खानविलकर काळाचौकी मुंबई ९३२१९५३१७९ email २०१४ २०
१५०८१०२२० स्वाती चंद्रकांत गोडबोले दादर मुंबई ९८२०६६३८६० email १०१४ १५
१५०८१०२१ मधुकर श्रीपाद पेंडसे दादर.मुंबई ९७६९८७४८९४ email २०११ २५
१५०८१०२२ अनिता मच्छिंद्र कचरे चुनाभट्टी मुंबई ९८६९४८६८४७ email २०१३ ४०
१५०८१०२३ सौ.विजया वामन वैशंपायन मालाड पश्चिम मुंबई २८८२६८८६/९३२१२२२४२२ email २००३ ५००
१५०८१०२४ सौ स्मिता केदार सबनीस बोरीवली पश्चिम ९९६९९६६८०९ email २०१२ २०
१५०८१०२५ सौ,उमा तेंडोलकर दादर मुंबई ८९७६६४३०८६ email २००३ १०००
१५०८१०२६ संजय विद्याधर रानडे बोरीवली पूर्व २८९७५७८२/९८१९१९८४७० email २०१० २०
१५०८१०२७ मंजुषा दत्तात्रेय भाभे मुलुंड पश्चिम ९३२४९०८४८५ email २०१३ २५०
१५०८१०२८ adv.सौ स्मिता प्रदीप मालशे दादर मुंबई २४२२२००३/९९७५७१९०४२ smitamalshe@gmail.com २०१३ २१
१५१११०२९ कौस्तुभ अरुण वीरकर दादर पश्चिम ९८१९०१३८८८ email २०१० ५०
१७०४१०३० सौ.मीरा प्रवीण फणसेकर गोरेगाव पश्चिम मुंबई. ९८६९८६६२३०,९१७२११६४९५. phanasekarsayali@yahoo.co.in २०११ १२५
१७०५१०३१ सौ.मेधा गोगटे जोगळेकर गोपी टंक रोड,माहीम मुंबई १६ . ९८३३०९८९६९ medhagj@gmail.com २०१४ १२५

नोंदणी क्र. श्री./श्रीमती . पत्ता . दूरभाष ,भ्र.ध्व. email कीर्तनारंभवर्ष संख्या नोंदणी क्र. श्री./श्रीमती . पत्ता . दूरभाष ,भ्र.ध्व. email कीर्तनारंभवर्ष संख्या

श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, दादर, मुंबई